Autoritățile din Câmpina au decis să anuleze penalitățile restante datorate de contribuabili, la bugetul local

Autoritățile din Câmpina au decis să anuleze penalitățile restante datorate de contribuabili, la bugetul local

Consiliul Local Câmpina a adoptat o hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Câmpina.

"Având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, această facilitate se impune ţinând cont că în perioada stării de urgenţă continuată prin starea de alertă, mediul de afaceri s-a confruntat cu diminuarea semnificativă de lichidităţi financiare, fapt ce a condus la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată şi ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare.

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare  accesorii potrivit prezentei proceduri, vor depune o cerere adresată organului fiscal  local şi anume Direcţia Economică –  Serviciul impozite şi taxe locale cu sediul în Calea Doftanei nr. 18, Municipiul Câmpina, până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii", au informat reprezentanții Primăriei Câmpina.

Potrivit procedurii anexate proiectului adoptat de Consiliul Local Câmpina, aceasta "se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale, care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al Municipiului Câmpina".

Obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se referă la:

a) obligaţii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Procedura a amintită nu se aplică dacă la data de 31 martie 2020 inclusiv în soldul fiscal al contribuabilului nu se regăsesc obligaţii bugetare principale restante, ci doar accesorii.

"Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (5), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. In cazul prevăzut la alin. (5) lit. (b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv şi după caz să facă dovada renunţării la acţiunea aflată deja pe rolul instanţelor judecătoreşti", se mai arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local Câmpina.

 

 

Image
Image
Image