Descriere

COMUNA POIENARII BURCHII, cu sediul în comuna Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, judeţul Prahova, cod fiscal 2843647, tel./fax: 0244-486244, e-mail: primariapoienarib@yahoo.ro, anunţă organizarea procedurii de “Negociere directã” pentru închirierea imobilului (parcare „velo”) în suprafaţã de 230 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Poienarii Burchii situat în satul Pioreşti, tarlaua 12, parcela 671, nr. Cad. 21048.
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00. Preţul documentaţiei de atribuire este de 150 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2016 .
Durata închirierii este de 2 ani. Preţul de pornire al negocierii este de 100 lei/lunã.
Negocierea va avea loc în data de 01.08.2016, ora 13.00, la sediul Primăriei comunei Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, jud. Prahova.
Oferta va fi depusă în original, în plic sigilat, până la data de 01.08.2016, ora 12.00, la Registratura Primăriei comunei Poienarii Burchii, str. G-ral Alexandru Angelescu, nr. 22, jud. Prahova.
Contravaloarea garanţiei de participare este de 500 lei şi se poate achita cu O.P. la Trezoreria comunei Boldeşti, în contul RO44TREZ5395006XXX002029 sau la casieria Primăriei comunei Poienarii Burchii.
Soluţionarea litigiilor se va realiza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa competentă fiind Tribunalul Prahova, Văleni, nr. 44, Ploieşti, tel/fax 0244/ 523265.

Contact

You don't have the right to see the ad contact