S.C. Agromec Bucov S.A.

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, R cu modificările si completările ulterioare,  Consiliul de Administratie al S.C. Agromec Bucov S.A. înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/1264/1995, CUI 7689116 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în ziua de 15.05.2020 orele 13, la sediul social al societăţii situat în localitatea Bucov, Jud. Prahova, pentru toţi acţionarii înregistraţi în lista actionarilor la data de 15.05.2020 – ca dată de referintă. Dacă la data de 15.05.2020 nu se intrunesti numarul minim de actionari pentru ca adunarea generala sa fie statutara, aceasta se va tine pe data de  18.05.2020, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

  1. Aprobarea Situatilor financiare ale societătii, aferente anului 2019
  2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
  3. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2019
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
  5. Prezentarea stadiului proiectului GAL: ACIZITII DE UTILAJE LA SC AGROMEC BUCOV SA actionarilor.
  6. Numirea comisiei de cenzori pentru o perioada de 3 ani.
  7. Diverse

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri, pot fi consultate şi/sau procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 06.05.2020

Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatati cu procură specială. Data limită de depunere a procurilor speciale este 10.05.2020 ora 09.00, la sediul societătii. Înregistrările se fac la data depunerii documentelor.

Pentru informatii suplimentare vă invităm să ne contactati la numărul 0726355904, sau la sediul societatii.

Presedinte C.A. – Adrian Petrică Savu

Anunturi diverse

Anunturi de mediu