SC APACOC MISLII SRL

SC APACOC MISLII SRL ,ORGANIZEAZA LA SEDIUL INSTITUTIEI CONCURS, in data de 27 martie 2020 ora 10 ,,interviul” si 30 martie 2020 ora 10 ,,proba practica” in vederea ocuparii pe durata determinata de 6 luni  a postului de MUNCITOR SUBANSAMBLE.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei pana la data de 23 martie 2020, orele 16:00 candidatii urmand sa indeplineasca urmatoarele conditii de participare:
- studii medii
- vechime: minim 3 ani
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Relatii suplimentare la telefon 0344213489, persoana de contact Ilie Georgiana, contabil societate.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu