SC UZUC SA

Consiliul de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2020, ora 10,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020, stabilita ca data de referinta. 

       In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 30 04 2020, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

 1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.
 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
 4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019.
 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
 6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020
 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
 8. Alegerea a doi membri ai Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 06 04 2020.
 9. Aprobarea mandatului membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorilor.
 10. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii CA alesi.
 11. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

12.Aprobarea datei de 22.05.2020, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 21.05.2020 ca “ex-date”. 

 1. Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor,  indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii  reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate,  insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

 1. b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

  (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

 1. a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
 2. b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

  (3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

 1. c) Documente aferente AGA

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul sociertatii, putand fi descarcate:

 • Convocatorul AGA
 • Formularele de vot prin corespondenta,
 • Buletin de vot
 • Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
 1. d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il  reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile şi completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1.numele/denumirea actionarului;
    2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
    3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
    4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
      (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
      (ii) pierderea calitătii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
      (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

 Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.  

 1. e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii,cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. astfel incat sa fie primit de societate,  cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC UZUC SA  este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei,  fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administratie al SC UZUC SA, Presedinte, Mungiu Romeo.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu