Sinteza Raportului de inspecţie în IULIE 2020 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

Sinteza Raportului de inspecţie în IULIE 2020 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 27 - 30 iulie 2020, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi a Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate  următoarele:

- verificarea stadiului implementării prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- informarea publicului;

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- verificarea listei/chestionarului de control;

- verificarea în teren a Instalaţiei HDS;

- obligaţiile operatorului conform cerinţelor ce decurg din prevederile Legii nr.59/2016 şi a legislaţiei conexe.

Constatările rezultate în urma controlului au fost următoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizată prin Ediţia 5/05.05.2020 a broşurii “INFORMAȚII CARE TREBUIESC COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR”; aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art.14 şi Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 şi a fost distribuită Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, primăriei municipiului Ploieşti şi primăriilor localităţilor riverane, unităţilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectuează lucrări în amplasament şi riverane amplasamentului), cu menţiunea că se va distribui şi asociaţiilor de locatari şi unităţilor de învăţământ din zonele de planificare la urgenţă; această ediţie este postată şi pe site-ul societăţii: www.petrotel.ro, secţiunea DOCUMENTE considerându-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuală a informării publice a fost adoptată ca fiind ediţia 5/05.05.2020 şi prezintă sursele unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, persoane de contact respectiv adresa de e-mail şi număr de telefon la dispoziţia publicului;

- Până la data realizării controlului nu au fost înregistrate observaţii/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic şi nici în format scris.

- Referitor la verificarea în teren a Instalaţiei HDS:

- Au fost specificate modernizările aduse în perioada 2008-2009 Instalaţiei HDS, faţă de proiectul iniţial din 2004, s-a prezentat procesul tehnologic, constatându-se că s-a efectuat Analiza de risc şi s-a reactualizat Raportul de Securitate aferent instalaţiei HDS, Anexa 7, ediţie august 2018 şi  Raportul de Securitate - volumul principal, ediţie august 2018,  utilizându-se metoda HAZOP/PAAG iar operatorul are întocmite proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse, cu menţiunea că scenariile pentru instalaţia HDS au fost încadrate ca având o probabilitate F1- apropare imposibil în capitolul Concluzii din volumul principal şi anexă 7 din RS şi F2 în tabelele 8 şi 9, fiind necesară clarificarea acestor aspecte de către întocmitorul RS;

- În tabloul local de comandă al instalaţiei (de monitorizare parametrii fără posibitate de operare) la vizualizarea utilajelor şi parametrilor de funcţionare s-a constatat funcţionarea în regim normal a instalaţiei şi activarea unei interblocări la 75-FI-012 cu întocmirea documentaţiei şi luarea măsurilor compensatorii;

- Mijloacele de siguranţă şi protecţie au fost funcţionale pe timpul controlului.

- În Rapoartele de serviciu întocmite în perioada 15.05-29.07.2020 nu se constată înregistrări privind avarii/incidente, sunt menţionate defecţiuni la sistemul de iluminat, o neetanşeitate la scaunul de montaj al unei supape de siguranţă (cu remediere imediată prin strângerea acesteia), pompa defectă care a fost trimisă reparat (instalaţia funcţiona cu ajutorul pompei de rezervă);

- În Registrul de autocontrol, în care se înscriu defecţiuni care se pot remedia la nivelul instalaţiei, cu personalul din tura de serviciu, nu sunt înregistrări de defecţiuni neremediate;

- Din Registrul de Blinde reiese că nu sunt echipamente tehnologice blindate, cu excepţia pompei P4A scoasă din instalaţie şi transportată la atelierul de reparaţii (pierderi ulei la etanşare);

- Se ţine evidenţa permiselor de lucru şi a permiselor de lucru cu foc în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării instalaţiei HDS;

- Se efectuează exerciţii pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei, realizându-se un audit scris în urma acestora, întocmit de fiecare dată după desfășurarea acestuia, în care se fac referiri la obiectivele şi scopul exerciţiului, punerea în aplicare a sarcinilor ce revin personalului operator, aprecieri privind funcţionarea mijloacelor P.S.I., propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activităţilor dacă este cazul, precum şi termene de execuţie şi responsabili privind realizarea acestor măsuri - în cazul exerciţiilor de la instalaţia HDS nu au fost formulate propuneri privind îmbunătăţirea activităţii;

- În instalaţia HDS: nu s-au identificat cămine de canalizare, fără să fie asigurate împotriva apariţiei scânteilor mecanice, acestea fiind supraînălţate cu inel metalic vopsit în roşu, acoperite cu folie şi nisip, lipsa punţilor echipotenţiale a îmbinărilor la ventilul regulator şi la linia de intrare-iesire ale trenului de schimbătoare de căldură, îmbinările fiind dotate cu garnituri spirometalice;

- Conform „Documentaţiei privind protecţia la explozie-editia 2018, sunt identificate şi evaluate riscurile la explozie, documentaţie elaborată conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE) şi SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007;

- Sistemele de comunicaţii între instalaţiile sectorului 2, precum şi între instalaţia HDS şi alte instalaţii din cadrul rafinăriei, SPSU, contractori, serviciul de pază se asigură prin: staţii radio emisie-recepţie, post telefonic fix, poştă electronică internă a rafinăriei, butoane de avertizare incendiu amplasate în zonă, conectate la centrala PSI a SPSU.

Operatorul efectuează auditul intern al sistemelor de management, documentat în procedură de sistem P – ŞI – 05: Audit intern şi audit extern, stabilit şi desfăşurat conform cerinţelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare şi audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost reţinute neconformităţi nici la auditurile interne, nici la auditurile externe, fiind propuse recomandări şi oportunităţi de îmbunătățire - în Raportul de audit intern din data de 21.10.2019 nu au fost consemnate neconformităţi/recomandări;

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalaţia HDS acestea fiind prezente pe teren şi funcţionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru funcţionarea în siguranţă li se acordă atenţie sporită din punctul de vedere al întreţinerii şi operării, acestea efectuându-se în baza unor proceduri, regulamente, instrucţiuni şi cărţi de operare documentate, cu menţiunea că este necesară reformularea informaţiei în lista elementelelor importante pentru Securitate cu privire la defalcarea detectorilor de gaze şi pentru fosta instalaţie EXOMER (care este în conservare) precum şi includerea Listei ca anexă la Anexa 7 din Raportul de Securitate.

Accesul în obiectivul tehnologic al lucrătorilor se face numai după ce s-a efectuat instruirea în domeniile SSM – ŞU şi aceştia s-au echipat cu echipamentul individual de protecţie complet, conform regulamentelor, instrucţiunilor şi legislaţiei în vigoare.

S-au analizat măsurile stabilite în rapoartele de inspecţie anteriore, controlul finalizându-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, inclusiv Chestionarul de verificare pe Directiva SEVESO.

 

Image
Image
Image
Image